Cây Giống Thiên Lý

70 

  • Kích Thước cây: 2m5
  • Khoảng cách trồng 2×2.5m
  • Thu hoạch Sau 06 tháng
  • Năng xuất Cao